Zámery národných projektov

Centrálny koordinačný orgán zverejňuje v zmysle kapitoly 3.4.1 (Národné projekty), odsek 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 5 zoznam schválených a neschválených zámerov národných projektov.
 


Zámery národných projektov predkladané na rokovanie MV alebo komisie pri MV


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Kvalita sociálnych služieb 5.12.2017
Reštart pre mladých uchádzačov pre zamestnanie 2 5.12.2017
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2 5.12.2017
Systém uznávania kvalifikácií v SR 9.1.2018
   

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívny manažment údajov v prostredí SP (MÚSP) 5.12.2017
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS
vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 
5.12.2017
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS
DCOM – 2. etapa
5.12.2017
5.12.2017
Informačný systém Centra právnej pomoci 5.12.2017

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Založenie a sprevádzkovanie infraštruktúry biobánk v súlade s medzinárodnými štandardmi s priamou nadväznosťou na výskum a vývoj v tejto oblasti 15.1.2018
Dlhodobý strategický výskum v oblasti šifrovej ochrany a IT bezpečnosti 15.1.2018
Otvorené vedecko-výskumné centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Lešť 15.1.2018
EKONOMICKY EFEKTÍVNE A ENVIRONMENTÁLNE AKCEPTOVATEĽNÉ PÔDOHOSPODÁRSTVO (SLOV-AG) 15.1.2018
Národný projekt na podporu excelentného biomedicínskeho výskumu a vývoja a zavádzanie nových klinicky relevantných postupov a produktov (Excelentná veda) Acronym: VICTORY 15.1.2018

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR  15.12.2017
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti
 15.12.2017
Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie
správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR
 15.12.2017
Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe
prostredníctvom behaviorálnych inovácií
 15.12.2017
Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe  15.12.2017


Schválené zámery národných projektov


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Kvalita sociálnych služieb 22.12.2017
Reštart pre mladých uchádzačov pre zamestnanie 2 22.12.2017
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2 22.12.2017
   
   

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívny manažment údajov v prostredí SP (MÚSP) 28.12.2017
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS
vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 
28.12.2017
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS
DCOM – 2. etapa
28.12.2017
Informačný systém Centra právnej pomoci 28.12.2017
   

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR 22.12.2017
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti
22.12.2017
Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie
správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR
22.12.2017
Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe
prostredníctvom behaviorálnych inovácií
22.12.2017
Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe 22.12.2017


Neschválené zámery národných projektov


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Skočiť na hlavné menu