Orgán auditu

bg_logo MF SR
 
Cieľom vytvorenia Orgánu auditu bolo zefektívniť výkon, postupy a celkovú kvalitu nezávislého overovania a hodnotenia riadenia, procesov a všetkých činností v implementácii programov zahraničnej pomoci v SR.

Orgán auditu je orgán vykonávajúci audit, resp. následnú finančnú kontrolu všetkých programov, nástrojov a projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia, zodpovedný za vykonávanie funkcií v zmysle platnej legislatívy Európskej únie. Prijatím navrhnutého modelu pre zabezpečenie výkonu auditu programov EÚ splní SR jednu zo základných podmienok čerpania prostriedkov EÚ.

V súlade so všeobecným nariadením Rady EÚ je povinnosťou členského štátu zabezpečiť funkčnú nezávislosť Orgánu auditu od riadiaceho orgánu, certifikačného a ďalších orgánov príslušného nástroja pomoci. V podmienkach SR plní funkciu Orgánu auditu Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

V rámci Ministerstva financií SR vykonáva  plnenie činností orgánu auditu sekcia auditu a kontroly.

Kontakty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA

Telefón +421 (2)59 58 11 11
Fax       +421 (2)59 58 30 48
 
Email              podatelna@mfsr.sk
 
Webové sídlo www.finance.gov.sk
 

Skočiť na hlavné menu